Logo

STATUT POMORSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO W GDAŃSKU

§1
Postanowienia ogólne

1.Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną, samorządną organizacją zrzeszającą hodowców bydła.
2.Związek działa jako związek rolniczych zrzeszeń branżowych na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982r, o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ( Dz.U nr 32 i 45).
3.Związek działa na terenie województwa pomorskiego, a jego siedzibą jest miasto Gdańsk, z biurem przy ul. Na Stoku 48.
4.Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w środku „Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku” oraz pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem jej nazwy i adresem.
5.Czas trwania Związku jest nieograniczony.
6.Związek posiada osobowość prawną.
7.Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych, korzystać z ich pomocy i urządzeń zgodnie ze statutem tych organizacji.
8.Związek może być członkiem stowarzyszeń związków, federacji i innych organizacji krajowych i zagranicznych.


§2
Cele Związku
1.Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb i interesów hodowców bydła, ochrona ich praw oraz wspieranie działań w kierunku podnoszenia poziomu opłacalności produkcji bydlęcej (mleka i mięsa).
2.Współudział w tworzeniu regionalnych programów hodowlanych.
3.Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami regionalnymi i krajowymi zajmującymi się oceną użytkowości i inseminacją bydła mlecznego.
4.Wdrażanie i promowanie postępu naukowo-technicznego w hodowli i produkcji bydła.
5.Organizowanie wystaw, pokazów i aukcji hodowlanych.
6.Prowadzenie działalności gospodarczej przez wydzielony podmiot gospodarczy.


§3
Członkostwo
1.Członkiem Związku może zostać każdy właściciel gospodarstwa lub inny podmiot gospodarczy zajmujący się hodowlą lub chowem bydła mlecznego.
2.Przyjęcie w poczet Członków Związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, zatwierdzonej przez Zarząd Rejonowego Koła Hodowców.
3.Prawa członkowskie zachowuje hodowca, który przekazał gospodarstwo spadkobiercom, a który hodowlę bydła mlecznego prowadzi w dalszym ciągu.
4.Członkostwo w Związku ustaje z chwilą:
-dobrowolnego wystąpienia ( pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej)
-zaprzestania przez okres 1 roku zajmowania się hodowlą lub chowem bydła mlecznego
-podjęcia decyzji przez Zarząd Związku o skreśleniu hodowcy z listy członków.
Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.


§4
Prawa i obowiązki Członka Związku
1.Członek Związku ma prawo:
-uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach
-zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku
-wybierać władze Związku
-być wybieranym do władz Związku ale tylko wtedy gdy posiada oborę objętą oceną wartości użytkowej
2.Członek Związku ma obowiązek:
-przestrzegać ustawę o hodowli
-stosować się do postanowień niniejszego statutu i Regulaminu Organizacyjnego Związku
-terminowo regulować ustalone świadczenia członkowskie
-brać czynny udział w realizacji zadań podjętych przez Zarząd Związku


§5
Władzami Związku są:
1.Walny Zjazd
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
4.Biuro Związku
- Walny Zjazd odbywa się co roku po zakończeniu I kwartału
- Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku
- nadzwyczajny Zjazd może wołać Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia pisemnego wniosku przez:
-co najmniej 1/3 delegatów
-Komisję Rewizyjną
-o dacie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu
-Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów
-w przypadku braku frekwencji w danym terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów
Walny Zjazd upoważniony jest do:
-uchwalania Statutu i zmian w Statucie
-zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i ustalania pracy Zwiazku
-wyboru Zarządu Pomorskiego Związku
-wyboru Komisji Rewizyjnej
-wyboru Sądu Koleżeńskiego
-podjęcia uchwały o rozwiązaniu pomorskiego Związku i przeznaczeniu jego majątku
-podjęcia uchwał o utworzeniu podmiotu gospodarczego do prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz pomorskiego Związku.


§6
Zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego
1.Delegatami ba Walny Zjazd mogą być hodowcy bydła mlecznego wybrani prawomocna uchwałą Rejonowego Koła Hodowców Bydła Mlecznego i posiadający obory objęte oceną wartości użytkowej.
2.Regulamin wyboru delegatów na Walny Zjazd określa Zarząd Związku.
3.Statutowe założenia do tego regulaminu są następujące:
-Rejonowe Koła Hodowców Bydła Mlecznego wchodzące w skład Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego otrzymują mandaty dla delegatów w proporcji do liczby swoich członków
-każde Koło, którego liczebność jest zbyt mała do otrzymania mandatu dostaje 1 mandat bez względu na liczbę członków


§7
Zarząd Związku
1.Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego sprawuje nadzór nad działalnością Rejonowych Kół Związku Hodowców Bydła Mlecznego.
2.Zarząd składa się co najmniej z 7 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i co najmniej 4 członków, wybranych w głosowaniu tajnym spośród delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.
Wyboru dokonuje się na okres 4 lat.
3.Związek oraz Zarząd Związku reprezentowany jest na zewnątrz przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Związku.
Dyrektor Biura może być reprezentantem Związku ale tylko wtedy gdy uzyska notarialne pełnomocnictwo.
Zarząd zobowiązany jest do:
-zwoływania i przygotowania Walnego Zjazdu
-realizacji i nadzoru nad uchwałami Walnego Zjazdu
-powoływania i odwoływania Dyrektora Biura i ustalania planu pracy i gospodarki finansami
-zawierania umów ze stronami lub osobami trzecimi
-podejmowania decyzji o zbyciu lub nabyciu majątku Związku, prowadzenia działalności gospodarczej
4.Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na żądanie 1/3 liczby członków, na wniosek przewodniczącego lub Komisji Rewizyjnej co najmniej raz na kwartał


§8
Prawa i obowiązki Przewodniczącego Związku
1.Reprezentuje Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego.
2.Przewodniczy w pracach Zarządu.


§9
Komisja Rewizyjna
1.Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walny Zjazd Delegatów i jest wewnętrzną władzą kontrolną Pomorskiego Związku.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy sekretarza i dwóch członków.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty prowadzone przez Pomorski Zarząd Związku.
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zawiadamiany o każdym posiedzeniu Zarządu.
5.KomisjaRewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku.
6.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
7.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walny Zjazd.
8.Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zjazdowi wnioski w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Pomorskiego Związku


§10
Biuro Pomorskiego Związku
1.Pomorski Związek celem realizacji zadań rzeczowych i finansowych tworzy Biuro Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.
2.Pracami Biura kieruje Dyrektor –powoływany przez Zarząd Związku.
3.Dyrektor Biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
4.Dyrektor Biura uczestniczy w pracach władz Związku ale z głosem doradczym.
5.Biuro działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Dyrektora a zatwierdzonego przez Zarząd Związku.


§11
Majątek i finanse Związku
1.Źródła finansowania działalności Związku tworzą:
-składki członkowskie
-dochody z prowadzenia ksiąg zarodowych
-dochody z imprez hodowlanych (aukcje, wystawy)
-działalność gospodarcza
-zapisy, darowizny, spadki, subwencje
2.Zasady wnoszenia i wysokość podstawowej składki członkowskie określa Zarząd Związku
3.Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych Związku i nie może być przeznaczony do podziału między członkami.
4.Gospodarka finansowa jest jawna dla wszystkich członków.


§12
Postanowienia końcowe
1.Pomorski Związek prowadzi ewidencję swoich członków.
2.Członek Związku nie może być etatowym pracownikiem Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.
3.Statut Związku może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
4.Rozwiązanie Pomorskiego Związku może nastąpić na mocy uchwały podjętej większością 2/3 delegatów tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe wyłącznie w tym celu zwołany przy obecności 2/3 delegatów.
5.Uczwała o rozwiązaniu Pomorskiego Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
-postawienia Pomorskiego Związku w stan likwidacji
-powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmie prawa i obowiązki Zarządu do czasu zakończenia likwidacji
-określenia terminu likwidacji
-określenia przeznaczenia majątku powstałego z likwidacji Związku
6.Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie do Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego Sąu o wykreślenie Pomorskiego Związku z rejestru


§13
Statut został przyjęty na II Walnym Zjeździe delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku w dniu 24.05.2000r. ze zmianami dokonanymi w dniu 24.05.2000r.


Podpisy:
Przewodniczący Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Krystyna Kasińska

Wiceprzewodniczący pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Bolesław Klaus