Logo


Logo


CEREMONIAŁ SZTANDAROWY

Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku


Sztandar jest symbolem Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku oraz zrzeszonych w nim kół i członków. Stanowi najgodniejszy znak duchowej jedności i osobistej godności polskiego hodowcy, prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Związku oraz w wystąpieniach zewnętrznych. Dlatego sztandarom powinniśmy okazywać należny honor i szacunek w każdej sytuacji - podczas oficjalnych prezentacji, a także podczas transportu i przechowywania.

OPIS SZTANDARU
Sztandar stanowi płat tkaniny o wymiarach 100 x 100 cm, przymocowany do drzewca zakończonego grotem (głowicą sztandaru). Lewy płat (rewers) jest w kolorze czerwonym, charakterystycznym dla flagi państwowej z godłem Polski. Kolorystyka i ornamenty prawego płata (awersu) są charakterystyczne dla związków rolniczych w kolorze zieleni, z centralnie umieszczonym logiem związku oraz elementy przynależności do Polski (godło Polski), krainy geograficznej (logo pomorskie) oraz przynależności do polskiej społeczności hodowców bydła mlecznego (logo Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka).
Drzewiec sztandaru jest przekroju okrągłego i składa się z dwóch części, łączonych gwintowanymi tulejami. Dolna część drzewca zakończona jest metalowym okuciem, zwanym „stopką”, górna część zakończona jest grotem. Płat do drzewca mocowany jest za pomocą pręta wsuwanego w śruby wkręcone w drzewce. Na pręt nasuwa się kółeczka metalowe przyszyte do płata. Na drzewcu umieszczone są pamiątkowe gwoździe fundatorów sztandaru.

POCZET SZTANDAROWY
Powierzenie zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania dla hodowcy, jego postawy etycznej i zasług hodowlanych. Na przewodniczącego pocztu (zajmującego miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę. Członkowie pocztu powinni występować w stroju galowym, w białych rękawiczkach i z założonymi szarfami. Sztandarowy, jak i pozostali członkowie pocztu, powinni dobrze znać właściwe chwyty sztandaru i przyjmowane postawy.

CHWYTY I KOMENDY DLA POCZTU SZTANDAROWEGO
Poczet wykonuje chwyty sztandarem na wydawane przez prowadzącego uroczystość komendy, a w czasie ceremonii kościelnych i pogrzebowych samoistnie. Poczet sztandarowy obowiązują postawy:
Baczność - Chorąży trzyma sztandar postawiony na stopce, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa, a łokieć tej ręki lekko przyciska do korpusu ciała. Lewa ręka opuszczona jest wzdłuż szwów spodni. Asysta stoi na baczność.
Prezentuj - Chorąży z postawy „zasadniczej” podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą ręką, którą później opuszcza na całą długość i obejmuje nią dolną część drzewca. Asysta przyjmuje postawę „baczność".
Spocznij - Chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa nogę stawia w pozycji spocznij. Asysta stoi na spocznij.
Na ramię - Chorąży kładzie drzewce prawą ręką, pomagając sobie lewą, na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
Do nogi - z położenia „prezentuj” lub „na ramię” chorąży przenosi sztandar prawą ręką (przy pomocy lewej) do nogi, ustawiając stopkę przy czubku buta prawej nogi. Asysta stoi w pozycji „spocznij”.
Salutowanie w miejscu - wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży, w zależności od sytuacji, robi zwrot w prawo (w lewo) w skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód pod kątem 45 stopni, przenosząc go następnie, po czasie salutowania, do pozycji „prezentuj”. Salutowanie w miejscu i w marszu wykonuje się w momentach szczególnie podniosłych, np.: w trakcie grania hymnu, odsłaniania pomników i tablic pamiątkowych, składania kwiatów i wieńców, czczenia zmarłych minutą ciszy, na komendy prowadzącego uroczystości oraz podczas uroczystości religijnych w momentach uzgodnionych z celebransem.
Salutowanie w marszu - w marszu salutuje się sztandarem przez opuszczenie go z położenia „na ramię” do położenia takiego jak „salutowanie w miejscu”.


PRZEKAZANIE SZTANDARU
Przekazanie, rozwinięcie i poświęcenie sztandaru jest aktem szczególnie uroczystym dla społeczności. Przed przekazaniem i rozwinięciem sztandar nie może być używany publicznie. Uroczystość odbywa się w obecności hodowców, przy udziale zaprzyjaźnionych Związków Hodowców i zaproszonych Gości. Prestiżu ceremonii dodaje obecność pocztów sztandarowych innych Związków i zaprzyjaźnionych instytucji.
Przebiegiem uroczystości kieruje wyznaczona osoba (zwykle z grona zespołu fundacyjnego), która wydaje pocztowi komendy. Ceremonia przekazania sztandaru może odbywać się podczas uroczystości o charakterze świeckim lub religijnym, wówczas organizatorzy uzgadniają przebieg ceremoniału z celebransem, uwzględniając zapisy niniejszego regulaminu.
Uroczystość rozpoczyna prowadzący, który wita zebranych, a następnie podaje komendę: „Sztandary – wprowadzić”. Na wyznaczonych miejscach ustawiają się przybyłe poczty sztandarowe. Jako ostatni wchodzą członkowie komitetu fundacyjnego, wnosząc nierozwinięty sztandar, który będzie przekazywany i układają go na przygotowanym stoliku przykrytym zielonym suknem.
„Rodzice chrzestni” zwracają się do przewodniczącego rady fundacyjnej o przekazanie sztandaru. Ten odczytuje akt nadania, a następnie dokonuje przekazania sztandaru na ręce Przewodniczącego Związku, który przyklęka na prawe kolano, ujmuje narożnik płata sztandaru i całuje go, po czym wstaje.
Przekazujący sztandar wygłasza sentencję: Przekazuję Wam sztandar Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego jako symbol idei, prawości oraz organizacyjnej wspólnoty. Noście ten sztandar wysoko i z pełną godnością.
Przyjmujący prezentuje z obu stron płaty sztandaru, po czym zwraca się do stojącego obok pocztu sztandarowego: Przekazuję pod Waszą straż i opiekę najcenniejszy symbol naszego Związku. Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu dla nas i dla potomnych.
Sztandarowy występuje do przodu, zatrzymuje się trzy kroki przed sztandarem i odpowiada: Przyrzekamy go strzec. Następnie przyklęka na prawe kolano, całuje skraj sztandaru, wstaje, przejmuje sztandar, robi w tył zwrot i wstępuje na dotychczas zajmowane miejsce, przyjmując postawę zasadniczą.
Podczas uroczystości powinna być wyłożona Księga Pamiątkowa Sztandaru celem złożenia podpisów przez osoby wbijające gwoździe pamiątkowe. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę „Sztandary – odprowadzić”.